Vzdelaním k úspešnej kariére

Názov projektu: Vzdelaním k úspešnej kariére
Realizátor projektu: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
Projektový manažér: Ing. Zuzana Kožlejová
ITMS projektu: 26110130544
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Celkové náklady projektu: 280067,92 €
Cieľová skupina projektu: žiaci a učitelia Evanjelického kolegiálneho gymnázia (organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy)
Syndikovať obsah